Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

 1. Az Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok
  1. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az CRP CONSULTING Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. 
  2. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. 
  3. Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya az Adatkezelő által kezelt azon domainek mögött lévő weboldalakhoz  (a továbbiakban: „Weboldalak”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki, ahol ez az Adatvédelmi tájékoztató elérhető.
  4. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalakon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési szabályzatában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal. 
  5. A Tájékoztató hatálya csak a személyes adatok kezelésére terjed ki.
 2. Fogalom meghatározások
  1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása, törlése és megsemmisítése. 
  2. Adatkezelő: az a 3. pontban meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. 
  3. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. 
  4. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
  5. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalon regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi 8. és 9. pontokban felsorolt adatát, illetve aki a Weboldalt használja. 
  6. Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából. 
  7. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.
 3. Az adatkezelő személye és tevékenysége
  1. Adatkezelő az CRP CONSULTING Kft. (székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 55.; cégjegyzékszám: 13-09-152195; e-mail: hungary.domain@gmail.com A Felhasználók személyes adatait a jelen tájékoztató alapján a Weboldalak működtetésével összefüggésben az Adatkezelő kezeli. 
  2. Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. 
  3. Adatkezelő működteti a Weboldalakat, amelyeken tárhely-szolgáltatást nyújt azon regisztrált felhasználóknak, akik tartalmat (poszt, cikk, fénykép, video, stb.) kívánnak feltölteni az Adatkezelő által rendelkezésre bocsátott tárhelyeken, az ÁSZF alapján.

4. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok.

4.1. Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával. 

4.2. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

4.3. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

4.4. Felhívjuk az adatközlők figyelmét arra, hogy amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések vonatkozásában 16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, csak abban az esetben, ha ahhoz törvényes képviselőjük hozzájárult. 

4.5. Adattovábbítás: Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a Weboldalak egyes funkcióinak használata során személyes adataikat átadja az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló Partnerek részére. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. 

Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait. 

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. 

4.6. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. 

4.7. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot. 

4.8. Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);

az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete.

5. Az adatkezelés jogalapja

5.1. Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja minden esetben a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszi igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza. 

5.2. A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

5.3. Az Érintettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy az Adatkezelő szervere automatikusan, külön felhatalmazás nélkül regisztrálja felhasználóinak IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Az Adatkezelő ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása, a szolgáltatás jogszerű biztosítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatokat az Adatkezelő a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze. 

5.4. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

5.5. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. 

5.6. Az adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelő elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban. 

6. Az adatkezelés célja.

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása. 

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás.

Felhasználók számára tárhely, megjelenítési lehetőség biztosítása.

A Felhasználók számára közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél) küldése.

Nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása.

Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt terhelő jogok gyakorlása.

Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése - ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel.

a Felhasználók jogainak védelme.

7. Az adatok forrása

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt. 

Az adatok megadása a Felhasználó regisztrációja során történik, amit később kiegészíthet, módosíthat.

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy közösségi oldalon (Facebook, LinkedIn, Google, stb.) meglévő profiljával regisztráljon. Ebben az esetben a Felhasználó kiválasztja azt a közösségi oldalt, amelynek profiljával regisztrálni kíván, és megadja az adott közösségi oldalon használt bejelentkezési nevét és jelszavát. Ezt követően az Adatkezelő importálja az adott közösségi oldalon szereplő adatokat. A Felhasználó kizárólag akkor regisztrálhat közösségi oldal profiljával, ha hozzájárul az adott profilban szereplő adatok Adatkezelő által történő kezeléséhez. 

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által szervezett promóción regisztrál, és megadja adatait, az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Ebben az esetben az Adatkezelő kizárólag a promóció során megadott adatokat kezeli.

8. A kezelt adatok köre:

Az Adatkezelő által végzett tevékenységekkel kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson, illetve szerződésen alapulnak. Társaságunk kizárólag lentiekben felsorolt célokból végzett adatkezelések érdekében és azok megvalósításához szükséges adatok vonatkozásában kér adatszolgáltatást, és ezen adatszolgáltatás csak kivételes esetben irányul személyes adatnak minősülő adatra. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az érintetteket. Felhívjuk az adatközlők figyelmét arra, hogy amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések vonatkozásában 16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, csak abban az esetben, ha ahhoz törvényes képviselőjük hozzájárult. 

Adatkezelések: 

1. A Weboldalak Felhasználói adatainak kezelése.

 A kezelt adatok köre:
Kötelező: név, e-mail cím, telefonszám, cím, számlázási cím, felhasználónév, jelszó, IP-cím,
Opcionális: születési idő (életkor), nem, iskolai végzettség, bankszámlaszám.

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) Az adatkezelés célja: Felhasználó azonosítása a Weboldalak által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultság megállapításához, illetőleg a szolgáltatások nyújtásához.
Az adatkezelés időtartama: A Felhasználók adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a legutolsó bejelentkezésük időpontjától 5 évig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük.
Adattovábbítás:A CRP Consulting Kft. partnerek.
Adatfeldolgozók: DENINET KFT., TÁRHELY.EU KFT. (Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatok tárolását végzi, és szerver szolgáltatást nyújt, személyes adatok megismerésére nem jogosult).


Az adatszolgáltatás módja: önkéntes 

2. Hírlevél küldése A kezelt adatok köre: név, e-mail cím Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §)
Az adatkezelés célja: rendszeres vagy eseti jelleggel hírlevél küldése a Weboldalakon regisztrált Felhasználók részére
Az adatkezelés időtartama: A Felhasználók adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a legutolsó bejelentkezésük időpontjától 5 évig kezeljük.
Adattovábbítás:  A CRP Consulting Kft. partnerek. 
Adatfeldolgozók: DENINET Kft., TÁRHELY.EU KFT., Google Inc. google.com, MailChimp inc. mailchimp.com, vagy egyéb tömeges mailküldő rendszer a küldött levélben feltüntetve.
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes 

3. A CRP Consulting Kft. kezelésében lévő oldalak cookie kezelése.
A kezelt adatok köre: dátum, honlapra belépés időpontja
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) Az adatkezelés célja: A honlapon sütik (cookies) kerülnek elhelyezésre, ha visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Ezekből látogatói adatokra és anonim statisztikák készítésére nyílik lehetőség.
Az alábbi cookie-k használhatók az oldalon:
- funkcionális cookie: ez a süti segít a kívánt tartalom betöltésében,
- feltétlenül szükséges cookie: Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek az oldal működéséhez és fő funkcióihoz,
- performance cookie: ezzel a sütivel időt takaríthat meg, mivel növeli az oldal betöltési sebességét,
- ajánlat cookie: ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy akciós ajánlatokat jelenítsünk meg az Ön igényeihez igazítva,
- harmadik fél cookie-k: a felhasználói élmény javítása érdekében harmadik fél által kezelt eszközöket alkalmazunk, úgy mint Facebook, Youtube és egyéb plug-inek. Ezekkel a plug-inekkel van lehetősége például tartalmat megosztani a közösségi hálón vagy extra anyagokat megtekinteni a szolgáltatásainkról.
Ténylegesen használt cookie-k: - PHPSession - Minden egyes munkamenet végén lejár, a személyes használati beállításokat tárolja (pl. preferált valutanem, nyelvi beállítás). - Google Analytics – A Google látogatottságmérő analitikai szolgáltatásának sütije, amely a felhasználói tevékenységeket az egyes felhasználókat személyesen nem azonosítható módon vizsgálja (pl. járt-e már korábban az oldalon). - funkcionális cookie – egyes tájékoztató ablakelemek helyes működéséhez járul hozzá azzal, hogy megjegyzi, hogy az adott felhasználó, látta-e már a tájékoztatót, és ha igen, nem jeleníti meg azt többé (előfizetési tájékoztató, cookie-k használatáról tájékoztató léc elfogadása a felhasználó által). - Facebook.com és Google+, harmadik fél funkcionális cookiejai – Az egyes tételek oldalán található „Tetszik”, „Megosztás” és „G+1” gombok állapotának megjegyzésére és kezelésére. Ezzel kapcsolatosan részleteket a Facebook, illetve a Google Plus oldalain tudhat meg. Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. Az Adatkezelő a cookie-kat felhasználja arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.
Az adatkezelés időtartama: A munkamenet lezárultáig (a honlap elhagyásával megszűnik), illetve a felhasználó jogosult a cookie letiltására, törlésére is. A Weboldalak egy részén a bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló sütki egy évig. Amennyiben az "Emlékezz rám" opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik.
A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.
A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.
Adattovábbítás: nincs
Adatfeldolgozók: DENINET Kft., TÁRHELY.EU KFT.
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes 

4. A Weboldalon található, kapcsolati email cím adatkezelése:
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Az adatkezelés célja: email címre érkező levél megválaszolása
Az adatkezelés időtartama: Az email címre érkezett adatokat, a levél megválaszolását követő 5 évig őrizzük
Adattovábbítás: nincs
Adatfeldolgozó: DENINET Kft., TÁRHELY.EU KFT.
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes 

Az Érintettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy az Adatkezelő szervere automatikusan regisztrálja felhasználóinak IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Az Adatkezelő ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.
Az adatokat az Adatkezelő a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze 

5. Egyéb adatkezelések:
Blog tevékenységnél személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólás tartalma és a profil kép is megjelenik nyilvánosan. Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.
Jelen adatkezelési tájékoztatóban esetlegesen fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást. 

9. Az adatkezelési folyamat leírása:

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag a Felhasználó adatszolgáltatása alapján kezel. Az adatok forrása tehát a Felhasználó, aki az adatokat a regisztráció során, vagy később, a Weboldalra belépve adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve. 

A Felhasználó az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelő által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. 

Amennyiben a Felhasználó regisztrál az Adatkezelő által szervezett promóción (pl. a facebook-on), és megadja az ott kért adatait, elfogadja az adott promócióhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót. Ebben az esetben az adatok megadásával a Felhasználó nem regisztrál a Weboldalon, de hozzájárul a megadott adatainak a promóció tájékoztatójában meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

10. Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése

Amennyiben a Felhasználó ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

11. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő rendszeresen szervez nyereményjátékokat, melyek célja a regisztrációk számának növelése, a regisztrációk felfrissítése (aktualizálása). A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak. 

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. Amennyiben a Felhasználó a nyereményjátékra jelentkezik, vagy a nyereményjátékon való részvétel céljából regisztrál, megadja adatait, és hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül. A nyereményjátékon való részvétel történhet:

Új regisztrációval. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban regisztrál.

Regisztráció felfrissítésével. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban belép az oldalra, aktualizálja adatait, vagy új adatot ad meg.

Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása. 

A nyereményjátékot követően az Adatkezelő a Felhasználó adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

12. Adattovábbítás

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé 

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

13. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. 

Az Adatkezelő az igénybe vett Adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli. 

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

DENINET Kft., 1188 Budapest, Bercsényi utca 79/B, info@deninet.hu (szerver szolgáltatások)

TÁRHELY.EU KFT., 1144 Budapest, Ormánság u. 4., iroda@tarhely.eu (szerver szolgáltatások)

Google, Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok (Céges e-mail szolgáltatás, Google Drive adattárolás, Google Analytics aggregált adatelemzés, Google Tagmanager mérőkód elhelyezés, Google+ és Youtube social felületek használata, kérdőív kiküldés, Hangouts chat alkalmazás, stb.)

Google Ireland Limited; Ireland, Dublin, Barrow Street 4, Gordon House (Google Adwords online hirdetés)

Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Channel Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)

Mailchimp, The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company (Tömeges levélkiküldés)

14. Külső szolgáltatók

A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. 

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. 

Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

DENINET Kft., 1188 Budapest, Bercsényi utca 79/B, info@deninet.hu (szerver szolgáltatások)

TÁRHELY.EU KFT., 1144 Budapest, Ormánság u. 4., iroda@tarhely.eu (szerver szolgáltatások)

Google, Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok (Céges e-mail szolgáltatás, Google Drive adattárolás, Google Analytics aggregált adatelemzés, Google Tagmanager mérőkód elhelyezés, Google+ és Youtube social felületek használata, kérdőív kiküldés, Hangouts chat alkalmazás, stb.)

Google Ireland Limited; Ireland, Dublin, Barrow Street 4, Gordon House (Google Adwords online hirdetés)

Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Channel Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)

15. Adatbiztonság, az adatok megismerése

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Felhasználó kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges. 

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

16. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha 

a) kezelése jogellenes; Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja. 

b) a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével); 

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését a Felhasználó kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad. 

c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; 

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; 

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait automatikusan törli. 

Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – a Felhasználó kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amig az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az adatkezelő a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthat. 

Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt. 

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte 

Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. 

Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó. 

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

17. A Felhasználók jogai és érvényesítésük

17.1. Az Adatkezelő a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. A Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen. 

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó Személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

17.2. A Felhasználó kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve a Felhasználó figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell. 

17.3. A Felhasználó a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő a Felhasználót a törlésről tájékoztatja. 

17.4. A Felhasználó az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 

17.5. A Felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelőnek az hungary.domain@gmail.com címre küldött e-mailben. 

17.6. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. 

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

17.7. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja. 

17.8. Ha az adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

17.9. A Felhasználó a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő 2. pontban írt elérhetőségein. 

17.10. A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az a Felhasználót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

18. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési Szabályzat egyoldalú módosítására, a módosított szabályzat megfelelő közzététele mellett

Budapest, 2018. május 24.

Felhasználási feltételek

Tárhely szolgáltatás

A szolgáltatást a CRP Consulting Kft.. („Szolgáltató”) nyújtja az itt leírt feltételekkel. A feltételek a  belépéssel kerülnek elfogadásra.

A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ekertv.”) 2.§ lc) pontja szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül (mindenki számára elérhető ingyenes tárhelyet biztosít).

Az Ekertv. 7.§ (3) bekezdése alapján a Szolgáltató nem köteles a blogok moderálására, tartalmuk ellenőrzésére, szerkesztésére, azaz a közvetítő szolgáltató nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, tehát nem köteles a felhasználók által feltöltött tartalmak előzetes ellenőrzésére vagy monitorozására.

Jogsértő tartalom bejelentésére használd a bejelentes.jogsertes@gmail.com email-címet. Mielőtt írnál, kérjük olasd át az iránymuatatásokat itt.

A szolgáltatást csak saját felelősségedre használhatod. Felelős vagy a felhasználói neveddel végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszavad biztonságban tartásáért. A blogodra vonatkozó felületeken kívül nem módosíthatod a multiblog.hu rendszer megjelenését, működését. Az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

Blogtulajdonos

Blogtulajdonos alatt a blogokban admin jogú tagként szereplő felhasználókat értjük (lehetnek többen is). A blogot eredendően létrehozó felhasználó admin jogú tagként automatikusan blogtulajdonossá válik. Az admin jogú tag további felhasználókat eltérő szintű jogosultsággal vonhat be tagként (szerző, szerkesztő). A hozzáféréssel kapcsolatos vitákban a Szolgáltató nem jár el, blogtulajdonosnak az aktív admin jogosultsággal rendelkező felhasználót tekinti.

Tartalom

Tartalom alatt értjük a felhasználók által a szolgáltatásba felvitt összes adatot, beleértve a létrehozott blogokat, bejegyzéseket (kép, szöveg, hang, videó), blogsablonokat, kommenteket.

A multiblog.hu családba tartozó (multiblog.hu oldalon közzétett) domainek alatt megjelenő tartalmakat a felhasználók (bloggerek és kommentezők) töltik fel és azokért ők vállalják a felelősséget, a Szolgáltató nem.

A multiblog.hu családba tartozó domainek alá csak olyan tartalmakat tölthetsz fel, amik nem sértik harmadik személy személyiségi jogait.

A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban feljogosítod a Szolgáltatót, hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait, stb.) különböző internetes oldalakon megjelenítse (elsősorban promóciós, blogot népszerűsítő céllal). 

Ha nem értesz egyet valamelyik konkrét tartalmad egyik felhasználásával, kérheted, hogy a Szolgáltató távolítsa azt el az adott felületről. A Szolgáltató ezt lehetőségei szerint megteszi, amennyiben ez technikailag lehetséges. A teljes blogtartalmadra nem kérhetsz ilyen kizárást.

Tartalmaidat alapesetben minden jog fenntartásával jelenítjük meg, ha azonban ennél megengedőbb felhasználási feltételeket adsz meg blogodban vagy posztodban (pl. Creative Commons licenc vagy public domain), akkor természetesen azok lesznek érvényesek.

A fent említett tartalmi jellegű felhasználásra vonatkozó feljogosításon túl bármilyen, a szerzői jogról szóló törvény értelmében szerzői jogi védelemben részesülő mű feltöltésével határozatlan időtartamú felhasználási engedélyt adsz a Szolgáltatónak a tartalmak szolgáltatásban történő kezeléséhez szükséges műveletekre, azaz a művek tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására. Ezt az engedélyt Szolgáltató továbbadhatja a vele közvetlen vagy közvetett tulajdoni kapcsolatban lévő társvállalatai és szükségszerűen bevonandó alvállalkozói számára pl.: mentés, RSS).

A Felhasználó által a Szolgáltató részére a jelen Feltételek elfogadásával átengedett felhasználási engedélyeket a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nem érinti, továbbá az átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de a szolgáltató által esetlegesen archivált tartalmakra is. Jelen feltételek elfogadásával tehát tudomásul veszed, hogy a blogod törlésekor biztonsági másolatban, vagy egyéb helyeken –– maradhatnak tartalmaid, adataid.

Szolgáltató nem garantálja, hogy az összes másolatot megsemmisíti. Tartalmaid ideiglenesen fent maradhatnak még pl. olyan, a szolgáltatás felületéről elérhető archívumokban vagy gyűjteményekben is, amik a tartalomelemek másolataival dolgoznak (pl. blogajánlók).

Nem tölthetsz fel semmilyen, a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmat. Nem helyezhetsz el a blogodon az olvasó-, vagy a mi rendszerünk működését befolyásoló kódot.

A szolgáltató csak és kizárólag tárhelyet, felületet biztosít a tartalmak elhelyezésére, azaz a szolgáltató csak „az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhely szolgáltatás)”.

A szolgáltatás igénybevételével hozzájárulsz ahhoz, hogy amennyiben az általad elhelyezett tartalom - beleértve az általad elhelyezett hirdetéseket is - bármely vonatkozásában jogsértő vagy sérti a Szolgáltató érdekeit, akkor Szolgáltató azt jogosult törölni, akár saját elhatározásából, akár a tartalommal kapcsolatban érdekeltek kérésére.

A fentiek miatt Szolgáltató fenntartja a jogot a feltöltött tartalmak módosítására, URLjének megváltoztatására, indokolt esetben teljes törlésére.

Reklámok

Feltöltött tartalmaidban, vagy ahhoz kapcsolódóan csak olyan reklám jellegű tartalmat helyezhetsz el, ami megfelel az itt megfogalmazott szabályozásnak. Ettől csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével térhetsz el.

Csak a multiblog.hu rendszer által erre a célra felajánlott felületeken jelenhetnek meg reklámok. Nem helyezhetsz el hirdetéseket például a bejegyzések szövegében, kommentjében, a sablonokban, a HTML vagy más, nem hirdetés típusú oldaldobozokban. A hirdetések megjelenítése automatikusan történik, és a regisztrált felhasználó adatainál beállított egyedi kód használata biztosítja a megjelenést. A felhasználók által beküldött posztok megnyitásakor 60%-ban, azaz 10-ből 6 esetben jelenik meg a felhasználó saját, egyedi (adatlapon beállítható egyedi google adsense) kód alapján megjelenített reklámja.  

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.) 3.§ k) pontja értelmében az általad szabályellenesen, a posztban elhelyezett hirdetések tekintetében reklám közzétevőnek minősülsz, és így a reklámtörvény 23.§ (1) értelmében felelős vagy a hirdetésekért. A törvényi rendelkezések megszegésével okozott kárért felelősséggel tartozol.

Ha olyan blogot indítasz, ami saját tevékenységedet vagy vállalkozásodat hirdeti közvetlen vagy közvetett módon, ezt be kell jelentened a Szolgáltatónak.

A fentieken kívül a Szolgáltató elhelyezhet hirdetéseket a  multiblog.hu családba tartozó domainek  központi felületein.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik blog hirdetési felületein ajánlókat, hirdetéseket futtasson a szolgáltatót megillető megjelenéseken felül, ha felhasználó nem vagy nem megfelelően állította be saját megjelenítéshez szükséges kódját .

Személyes adatok

A multiblog.hu családba tartozó weboldalakra történő regisztráláskor legalább az emailcímedet, valamint egy választott becenevet meg kell adnod. Emailcímedet nem jelenítjük meg, és harmadik félnek nem adjuk át előzetes hozzájárulásod nélkül.

Az emailcímedet leszámítva az összes, regisztráció során megadott adatodat jogodban áll bármikor megváltoztatni.

A multiblog.hu családba tartozó weboldalak használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon naplózzuk webes tevékenységeid. A naplókat csak statisztikai célokra használjuk fel, és csak mi férünk hozzájuk.

A multiblog.hu családba tartozó weboldalak használata közben a böngésződ bezárásakor sem törlődő cookie fájlokkal azonosítunk, ezzel elkerülhető, hogy minden alkalommal be kelljen lépned a rendszerbe. Ha zavar ez a működés, belépéskor ne válaszd ki a „Jegyezz meg” opciót.

Egyebek

A jelen felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Az esetleges módosításokról értesítést kapsz a változtatás utáni első belépésedkor, illetve a multiblog.hu gépházának hírei közt.

Budapest, 2018. május 24.